Sổ nhật ký thu tiền

      13
*

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinh 15, so sach ke toan theo qd15

 


Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu tiền

Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu tiền

Đơn vi:………..

Bạn đang xem: Sổ nhật ký thu tiền

Mẫu số: S03a1-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Năm: ....

Ngày,

tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi

Nợ

TK

...

Ghi Có những TK

Số

hiệu

Ngày, tháng

...

...

...

...

Xem thêm: Máy Hút Bụi Electrolux Zlux1811 Đầu Hút Sàn Hút Khe, Máy Hút Bụi Electrolux Zlux1811

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

Số trang trước gửi sang

Cộng chuyển sang trang sau

- Sổ này còn có ... Trang, khắc số từ trang số 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: .......

Ngày ....tháng ....năm .....

Người ghi sổ

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

 

Mẫu số S03a1-DN, S03a1-DN, Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu tiền, mau so s03a1 dn so nhat ky thu tien

 

*

Tweet

*


*


*


*


*


 

----------------------------------------------------------------

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG mang đến DOANH NGHIỆP (THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC)

>> chủng loại số S01-DN: Nhật ký kết - Sổ cái

>> mẫu số S02a-DN: chứng từ ghi sổ

>> chủng loại số S02b-DN: Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ

>> chủng loại số S02c1-DN: Sổ loại (dùng cho hình thức Chứng từ bỏ ghi sổ)

>> mẫu số S02c2-DN: Sổ chiếc (dùng cho hình thức Chứng từ bỏ ghi sổ)

>> mẫu mã số S03a-DN: Sổ Nhật ký bình thường

>> mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu tiền

>> mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký đưa ra tiền

>> mẫu mã số S03a3-DN: Sổ Nhật ký mua hàng

>> mẫu mã số S03a4-DN: Sổ Nhật ký bán hàng

>> chủng loại số S03b-DN: Sổ loại (dùng cho hiệ tượng Nhật cam kết chung)

>> mẫu số S04a1-DN: Nhật ký hội chứng từ số 1: Ghi có tài năng khoản 111 - tiền mặt

>> chủng loại số S04a2-DN: Nhật ký bệnh từ số 2: Ghi có tài khoản 112 - Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

>> mẫu mã số S04a4-DN: Nhật ký bệnh từ số 4: Ghi Có những Tài khoản 311 - Vay lâu năm hạn, 315 - Nợ lâu dài dến hạn trả, 341 - Vay dài hạn, 342 - Nợ lâu năm hạn, 343 - Trái phiếu phân phát hành

>> mẫu số S04a5-DN: Nhật ký chứng từ số 5: Ghi có tài khoản 331 - phải trả cho tất cả những người bán

>> mẫu mã số S04a6-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 6: Ghi có tài khoản 151 - Hàng sở hữu đang đi đường

>> chủng loại số S04a7-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 7: Phần I: Tập hợp túi tiền sản xuất, sale toàn công ty lớn - PHẦN II: chi phí sản xuất, marketing theo yếu tố - PHẦN III: Số liệu chi tiết phần “luân gửi nội bộ kế bên vào giá thành sản xuất, ghê doanh”

>> mẫu số S04a8-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 8: Ghi Có những TK: 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911

>> mẫu số S04a9-DN: Nhật ký chứng từ số 9: Ghi tài giỏi khoản 211 - TSCĐ hữu hình, tài khoản 212 - TSCĐ mướn tài chính, thông tin tài khoản 213 - TSCĐ vô hình, tài khoản 217 - bđs đầu tư

>> chủng loại số S04a10-DN: Nhật ký hội chứng từ số 10: Ghi tài năng khoản 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466.

>> mẫu số S04b1-DN: Bảng kê số 1: Ghi Nợ thông tin tài khoản 111 - chi phí mặt

>> mẫu mã số S04b2-DN: Bảng kê số 2: Ghi Nợ thông tin tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

>> mẫu mã số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính ngân sách thực tế Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, luật ( TK 152, 153)

>> chủng loại số S04b4-DN: Bảng kê số 4: Tập hợp giá thành sản xuất theo phân xưởng, Dùng cho các tài khoản: 154, 621, 622, 623, 627, 631

>> chủng loại số S04b5-DN: Bảng kê số 5: Tập hợp: - ngân sách đầu tứ XDCB( TK 241), - đưa ra phí bán sản phẩm (TK 641), - bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp (642)

>> mẫu số S04b6-DN: Bảng kê số 6: Tập hợp: - túi tiền trả trước ( TK 142, TK 242 ), - giá cả phải trả ( TK 335), - dự trữ phải trả ( TK 352).

>> mẫu mã số S04b8-DN: Bảng kê số 8: Nhập, xuất, tồn kho: - kết quả (TK 155), - hàng hóa (TK 156), - hàng hóa kho bảo thuế (TK 158).

>> mẫu số S04b9-DN: Bảng kê số 9: Tính giá thực tế thành phẩm, hàng hóa, sản phẩm & hàng hóa kho bảo thuế

>> chủng loại số S04b10-DN: Bảng kê số 10: HÀNG GỬI BÁN (TK 157)

>> mẫu mã số S04b11-DN: Bảng kê số 11: PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)

>> mẫu mã số S06-DN: Bảng cân đối số phát sinh

>> mẫu mã số S07-DN: Sổ quỹ tiền phương diện

>> mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán cụ thể quỹ chi phí mặt

>> mẫu số S08-DN: Sổ tiền nhờ cất hộ ngân hàng

>> mẫu số S10-DN: Sổ cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

>> mẫu mã số S11-DN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

>> mẫu số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)

>> mẫu số S21-DN: Sổ gia sản cố định

>> mẫu số S22-DN: Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, mức sử dụng tại chỗ sử dụng

>> mẫu mã số S23-DN: Thẻ gia tài cố định

>> mẫu số S31-DN: Sổ cụ thể thanh toán với người mua (người bán)

>> mẫu mã số S32-DN: Sổ cụ thể thanh toán với người mua (người bán) bởi ngoại tệ

>> chủng loại số S33-DN: Sổ theo dõi giao dịch bằng ngoại tệ

>> chủng loại số S34-DN: Sổ cụ thể tiền vay mượn

>> chủng loại số S35-DN: Sổ chi tiết bán hàng

>> mẫu mã số S36-DN: Sổ chi phí sản xuất, ghê doanh

>> chủng loại số S37-DN: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

>> mẫu số S38-DN: Sổ chi tiết các tài khoản

>> mẫu số S41-DN: Sổ kế toán cụ thể theo dõi những khoản chi tiêu vào công ty liên kết

>> mẫu mã số S42-DN: Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch vạc sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết