Ngữ pháp tiếng anh cô mai phương pdf

      10

Tài liệu giờ đồng hồ Anh giành riêng cho học sinh ôn luyện kì thi trung học phổ thông Quốc Gia, Thích giờ đồng hồ Anh chia sẻ “ProS Ngữ pháp giờ Anh (tập 1) – cô Mai Phương” bản PDF. Sách ProS Ngữ pháp vì chưng cô Mai Phương soạn giúp ôn luyện nâng cao tài năng làm bài tập trắc nghiệm giờ Anh theo cấu tạo đề thi new (50 thắc mắc trắc nghiệm). Sách sẽ giới thiệu lí thuyết các điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh đặc biệt quan trọng và tiếp đến là các bài tập trắc nghiệm bổ sung cập nhật để các bạn ôn luyện lại con kiến thức.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh cô mai phương pdf

Sách tìm hiểu thêm cùng tác giả

Trích đoạn từ sách

A – LÝ THUYẾT

KHÁI NIỆM

Tính tự là tự chỉ tính chất, nấc độ, phạm vi, … của một bạn hoặc vật

Ex: She is beautiful.

That is my new red car.

My job is boring.

I’m not satisfied with my job.

CÁC LOẠI TÍNH TỪa) Tính từ chỉ định (demonstrative): this, that, these, those

Ex: This house is mine.

What does that notice say?

b) Tính từ riêng biệt (distributive): each, every, either, neither

Ex: Each student has different learning style.

c) Tính từ chỉ số lượng (quantitative): some, any, no, (a) little/(a) few, many, much one, twenty

Ex: Some books are good.

I want to lớn save a little money.

d) Tính tự nghi vấn (interrogative): which, what, whose

Ex: Which skirt bởi you like?

What games vị you want khổng lồ play?

e) Tính tự sở hữu (possessive): my, your, his, her, its, our, their

Ex: Her pen is red.

Their house is pretty.

f) Phẩm chất/tính chất (quality):

Ex: clever, dry, fat, golden, good, heavy, square,…

III. TÍNH TỪ CHỈ ĐỊNH: THIS, THAT, THESE, THOSE

This/That + Danh tự đếm được số ít: This house

These/Those + Danh từ đếm được số nhiều: These houses

Ex: This beach was quite empty last year.

These people come from that khách sạn over there.

Do you see those birds at the đứng đầu of the tree?

Lưu ý

Cách dùng đại từ chỉ định và hướng dẫn this/these, that/those thay thế sửa chữa cho danh từ đã có được nhắc đến

Ex: The bookshelf of my room is better than that of his room.

The bookshelves of my room are better than those of his room.

This/these, that/those sử dụng với one/ones

Ex: This shirt is expensive. I’ll buy that one.

These shirts are expensive. I’ll buy those ones.

giải pháp dùng cùng với sở hữu giải pháp

Ex: This is my umbrella.

That is yours. That is Ms Phuong’s.

This/these/that/those + danh từ + of + possessive (sở hữu cách)

Ex: That friend of Ms Phuong’s = Ms Phuong’s friend

This book of mine = my book

Those có thể có một mệnh đề quan liêu hệ xác minh theo sau

Ex: Those who couldn’t walk were carried on stretchers.

Those who are interested in this job may apply to lớn us.

This/that/these/those hoàn toàn có thể chỉ một cụm từ tốt mệnh đề đã có đề cập trước

Ex: He always tells lies; that makes me tired.

He always tells lies, which makes me tired. He said I wasn’t a good wife. Wasn’t that a horrible thing to lớn say?

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÍNH TỪ CHỈ PHẨM CHẤT Tính từ bổ nghĩa đến danh trường đoản cú a/an + adj + NSome, many + adj + N(s,es)

Ex: It is a hot day.

This is a new car.

She has a long hair.

I hate my boring job.

Những trường hợp sệt biệt:

Đứng sau đại từ bỏ bất định: everything, anything, something, nothing

Ex: I’ll tell you something new.

There is nothing new.

He’ll provide everything necessary.

Đứng sau một nhóm từ ý niệm đo lường

Ex: The river is two hundred kilometers long.

The man is eighty years old = An eighty – year – old man.

The road is four metres wide.

Đứng sau danh từ khi cần một đội từ xẻ nghĩa mang đến nó

Ex: I need to find an employee responsible for this job.

Xem thêm: Cách May Trang Phục Cổ Trang Phục Cổ Trang Trung Quốc Don Giản

He wants a glass full of milk.

He is a man greedy of money.

Trong ngôi trường hợp nhiều tính trường đoản cú cùng xẻ nghĩa cho một danh từ, hoàn toàn có thể đặt sau

Ex: He has a face thin và worn, but eager & resolute.

Làm vấp ngã ngữ

Tính trường đoản cú làm bổ ngữ lúc nó kết hợp với một rượu cồn từ làm thành vị ngữ trong câu.

Các hễ từ này được gọi là “linking verb” – hễ từ nối: to lớn be, khổng lồ turn, khổng lồ become, lớn fall, lớn keep, lớn remain = stay, …

Ex: Insect turns beautiful.

Nam fell asleep.

Tom became rich.

Ann seems happy.

Các linking verb hay gặp:

Chỉ tri giác, cảm giác: look (trông), hear (nghe), smell (ngửi), sound (nghe), taste (nếm)

Ex: The idea sounds interesting.

She looks tired today.

The dish tastes delicious.

Cấu trúc make + sb/sth + adj

Ex: Don’t make your parents sad!

Wearing flowers made her more beautiful.

Cấu trúc keep + sb/sth + adj

Ex: Keep your room clean!

Keep your house tidy!

Ngoài ra, các động trường đoản cú nối khác cũng hay dùng là: appear (xuất hiện), feel (cảm thấy), get/ grow (trở nên), keep (giữ), look (trông), turn (trở nên)

Ex: Tom felt cold.

He grew impatient.

một số trường hợp quánh biệt: Tính từ bao gồm thể có nhiều nghĩa

Ex: – early (sớm), late (muộn)

an early/a late train

the train is early/late

– poor (nghèo): This is a poor family

– poor (nghèo nàn): poor working condition

DÙNG PHÂN TỬ NHƯ MỘT TÍNH TỪHiện tại phân từ: chấm dứt bằng –ing: interesting ….Quá khứ phân từ: xong xuôi bằng -ed: interested …

Ex: The film interests me. (interest là hễ từ)

The film is interesting. (Mang nghĩa nhà động)

I am interested in the film. (Mang nghĩa bị động)

Lưu ý:

Cách nghĩ tính từ bỏ + V_ing sử dụng với người, tính trường đoản cú + V_ed cần sử dụng với trang bị là sai.

Ex: I’m so bored that I can’t find anything to vày but taking selfies.

You’re boring. You came here lớn see me and then can’t take your eyes off your cellphone.

Hiện trên phân từ có tác dụng tính từ bỏ như: amusing, boring, tiring v.v… là chủ động và tức là “có ảnh

hưởng này”

Quá khứ phân từ có công dụng tính trường đoản cú như amused, horrified, tired, v.v…. Là thụ động và gồm ý nghĩa: “bị ảnh hưởng theo cách này”

Ví dụ:

Jane is bored because her job is boring.

It was surprising that he passed the exam.

The scene was horrifying.

v Tính từ/phân từ rất có thể theo sau bởi giới từ

Động từHiện trạng phân từQuá khứ phân từ
amuseamusing: hài hướcamused by/at
boreboring: bi thương tẻbored with
scarescaringscared of
tiretiring: mệt mỏi mỏi

Ex: Shopping can be very tiring.

tired of: chán bởi vì cái gì

tired from: stress vì làm cho gì

Ex: I am tired from teaching all day. (Tôi bị mệt vì chưng dạy cả ngày.)

I am tired of teaching. (Tôi chán câu hỏi dạy học)

shockshockingshocked at/by
surprisesurprisingsurprised at/by
disappointdisappointingdisappointed by
horrifyhorrifying: xứng đáng sợ, gây sốchorrified by
exciteexciting

Ex: The football match was quite exciting.

excited about/at/by

Ex: I was excited about the film.

Ví dụ: lựa chọn dạng đúng của từ

I like the film very much. It’s really (interested/ interesting).We were all (horrifying/ horrified) when we heard about the disaster.It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.

Giải thích đưa ra tiết:

Ở đây ta đề xuất một tính từ với nghĩa nhà động.

Interesting: khiến thú vị.

Dịch: Tôi hết sức thích tập phim này. Nó rất là thú vị.

Ở trên đây ta buộc phải một tính từ với nghĩa bị động.

Horrifying: tạo sợ hãi.

Horrified: bị tạo cho sợ hãi

Dịch: Tất cả cửa hàng chúng tôi đều bị khiếp sợ khi nghe về thảm thảm kịch đó.

Tính từ tại chỗ này bổ nghĩa đến “me”

Hơn nữa, cấu trúc “In made me”: nó tạo cho tôi … + Tính từ sở hữu nghĩa chủ động.