Giáo trình hóa phân tích

      30

phân tích, Hóa lý thì hóa đối chiếu đóng vai trò đặc trưng vì nó là một trong những môn hóa

học thực nghiệm được kiến thiết trên căn cơ của chất hóa học Vô cơhóa Hữu cơvà

Hóa lý, nó gồm bao gồm phân tích định tính và phân tích định lượng.

Bạn đang xem: Giáo trình hóa phân tích

So với định tính

làm nhiệm vụphát hiện thành phần định tính (sựcó mặt) của các chất hay hỗn hợp

các chất, còn so sánh định lượng làm nhiệm vụxác định hàm vị cụthểcủa

chất bao gồm trong mẫu mã phân tích (thường tính nguyên tố trăm).

Đểgiải quyết nhiệm vụcủa đối chiếu định tính tín đồ ta thường dùng hai

phương pháp phân tích hóa học tập như: phương pháp H2S, phương thức Axit - bazơ

hoặc các phương thức phân tích hóa lý: so sánh phổphát xạnguyên tử, đối chiếu

huỳnh quang, cách thức quang kếngọn lửa. Đểgiải quyết nhiệm vụcủa phân

tích định số lượng dân cư ta cũng dùng các phương pháp phân tích hóa học: so sánh

khối lượng, đối chiếu thểtích hoặc các phương thức phân tích hóa lý: đo màu,

phân tích phổhấp thụnguyên tử, các phương thức phân tích điện hóa, những phương

pháp so sánh sắc ký.


*

7 3,87 3,73 3,63 3,57 8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,34 3,23 9 5,12 4,26 3,36 3,63 3,48 3,37 3,23 3,13 3,07 10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,23 3,22 3,07 2,97 2,3 1 11 5,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 3,86 2,79 12 4,75 2,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,76 2,69 15 4,54 3,08 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,55 4,48 đôi mươi 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,35 2,28 Tính không đúng số hệ thống: nhằm tìm không nên số khối hệ thống trước hết ta tìm giá trị thực nghiệm sau đó so sánh với giá trị đầu năm (bảng 1) ứng cùng với sác xuất 0,85. Giả dụ tnt có nghĩa là x với μ không giống nhau tương đối nhiều và sẽ là sai số hệ thống gây ra. Ví dụ những hiệu quả phân tích khối lượng của yếu tắc X là 53,2; 53,6; 54,9; 52,3; 53,6; 53,1 mg. Hỏi phương pháp phân tích tất cả mắc sai số hệ thống không? Nếu giá trị thực của X được xem như là 56,5 mg. Trước tiên ta đánh giá theo chuẩn Q ta thấy không yêu cầu bỏ đi quý giá nào, kế tiếp tá tính: 1 - giá trị trung bình số học 2- Độ lệch chuẩn chỉnh Theo bảng phường = 0,95, K = 5 thì t = 2,57. Với phương pháp này mắc không đúng số hệ thống. VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THEO THỐNG KÊ có hai trường hợp: a) trường hợp không biết hệ số biến động hoặc độ lệch chuẩn của nhị phương pháp. Theo 5 lần phân tích lượng chất Al2O3 ta chiếm được các tác dụng phần trăm Al2O3: 2,25; 2,19; 2,11; 2,38; 2,32. Với hàm vị thực của Al2O3 nằm trong số lượng giới hạn nào cùng với xác xuất 0,95 ? 214Ta thực hiện công việc sau: 1. đánh giá theo chuẩn chỉnh Q: không loại bỏ giá trị nào 2- Tính x x = 2,25 3- Tính S: 4- Tra tlt ứng với p = 0,95 cùng n = 5 thì tlt = 2,78 5 - Tìm biên thuỳ tin cậy: 6- Kết luận: lượng chất % Al2O3 bên trong khoảng: 2,25 ± 0,14 tức μ nằm trong khoảng 2,11 ÷ 2,39 %. B) Trường hòa hợp biết hệ số biến động hoặc độ lệch chuẩn. Ví dụ: kết quả phân tích 4 lần các chất Mn theo một phương pháp là 0,33; 0,32; 0,33; 0,34%. Độ biến động của phương pháp là 5%. Xác định hàm lượng Mn cùng với độ tin tưởng 0,95 ? 1. Khám nghiệm theo chuẩn chỉnh Q: không vứt đi giá trị nào. 2- Tính độ lệch chuẩn 3- Tính biên giới tin tưởng 4- hàm vị thực của Mn: 215TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Tinh Dung (2001), “Hóa học phân tích”, thăng bằng ion trong dung dịch, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 2. è cổ Tứ Hiếu (1984), bài tập hóa phân tích, Nxb Đại học với Trung học siêng nghiệp. 3. è cổ Tứ Hiếu (1999), so sánh trắc quang, Khoa Hóa - trường Đại học Khoa học tự nhiên và thoải mái - Đại học đất nước Hà Nội. 4. Phạm Gia Huệ - nai lưng Tử An (2002), hóa học phân tích, tập 1 + 2, ngôi trường Đại học tập Dược Hà Nội. 5. Nguyễn Việt Huyền (1999), cửa hàng các phương thức phân tích năng lượng điện Hóa, Khoa Hóa, trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia, Hà Nội. 6. Phạm Luận (2006), phương thức phân tích phổ nguyên tử, Nxb Đại học đất nước Hà Nội, 7. Từ bỏ Vọng Nghi (2001), Hóa học phân tích phần I, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội. 8. Trịnh Xuân Sen (2006), Điện hóa học, Nxb Đại học tập Quốc gia, thủ đô 216MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH.....................................................5 CHƯƠNG 1: DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY - CÂN BẰNG HÓA HỌC ....................................5 1.1. CHẤT ĐIỆN LY VÀ SỰ ĐIỆN LY ........................................................................................5 1.1.2. Hóa học điện ly mạnh, hóa học điện ly yếu ......................................................................................5 1.2. CÂN BẰNG HÓA HỌC..........................................................................................................6 1.3. HOẠT ĐỘ ..............................................................................................................................13 1.4. CÁC LOẠI PHẢN ỨNG SỬ DỤNG trong PHÂN TÍCH THỂ TÍCH ............................14 1.5. NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH.

Xem thêm: Mua Sấu Ở Hà Nội, Những Anh Đánh Giày Đổi Nghề Bán Sấu Kiếm Tiền Triệu Mỗi Ngày

.....................................................................................................15 CÂU HỎI - BÀI TẬP CHƯƠNG 1 ..............................................................................................19 CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG AXIT - BAZƠ ..................................................................................20 2.1. AXÍT BAZƠ ..........................................................................................................................20 2.2. PHƯƠNG TRÌNH BẢO TOÀN PROTON ...........................................................................21 2.3. TÍNH pH vào CÁC DUNG DỊCH NƯỚC.....................................................................23 2.4.CÁC VÍ DỤ TÍNH pH CỦA DUNG DỊCH: ..........................................................................26 2.5. CÂN BẰNG AXIT - BAZƠ vào DUNG MÔI KHÔNG NƯỚC ..................................27 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2..........................................................................................30 CHƯƠNG 3: PHẢN ỨNG TẠO PHỨC......................................................................................31 3.1. KHÁI NIỆM VỀ PHỨC CHẤT.............................................................................................31 3.2. TÍNH NỒNG ĐỘ CÂN BẰNG CỦA CẤU TỬ trong DUNG DỊCH PHỨC CHẤT......33 3.3. ẢNH HƯỞNG CỦA pH VÀ CỦA CÁC CHẤT TẠO PHỨC PHỤ ĐẾN NỒNG ĐỘ CÂN BẰNG CỦA PHỨC. HẰNG SỐ KHÔNG BỀN VÀ HẰNG SỐ BỀN ĐIỀU KIỆN...................38 3.4. PHỨC CHẤT CỦA CÁC ION KIM LOẠI VỚI AXIT ETILENDIAMINTETRAAXETIC........................................................................................................................................................42 3.5. ỨNG DỤNG PHẢN ỨNG TẠO PHỨC vào HÓA HỌC PHÂN TÍCH .......................47 CÂU HỎI - BÀI TẬP CHƯƠNG 3 ..............................................................................................49 CHƯƠNG 4 PHẢN ỨNG KẾT TỦA...........................................................................................51 4.1. ĐIỀU KIỆN TẠO THÀNH CHẤT KẾT TỦA......................................................................51 4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ TAN......................................................................52 4.3. KẾT TỦA PHÂN ĐOẠN. .....................................................................................................57 4.4. KẾT TỦA KEO......................................................................................................................59 4.5. SỰ HÒA tung CÁC KẾT TỦA KHÓ chảy TRONG NƯỚC. .............................................60 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG.............................................................................................68 CHƯƠNG 5 PHẢN ỨNG OXY HOÁ - KHỬ .............................................................................70 5.1. KHÁI NIỆM VỀ PHẢN ỨNG OXY HOÁ KHỬ .................................................................70 5.2. THẾ OXI HOÁ KHỬ - CHIỀU CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ ..................................71 2175.3. HẰNG SỐ CÂN BẰNG CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ..............................................76 CÂU HỎI - BÀI TẬP CHƯƠNG 5 ..............................................................................................78 PHẦN THỨ hai CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC...........................................80 CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG ..................................................................................80 1.1. NGUYÊN TẮC phổ biến CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG................80 1.2. YÊU CẦU CỦA DẠNG KẾT TỦA VÀ DẠNG CÂN .........................................................81 1.3. CÁCH TÍNH KẾT QUẢ trong PHÂN TÍCH KHỐI LUỢNG.........................................82 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỂ TÍCH .........................................................................................84 2.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH THỂ TÍCH ........................................84 2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH .................................................................89 2.3. NỘI DUNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH....140 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2........................................................................................150 1.2. PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ(AAS) ...................................................163 CHƯƠNG 2 ĐẠI CƯƠNG VỀ SẮC KÝ ...................................................................................170 2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN.........................................................................................170 2.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA SẮC KÝ..................................................................................172 2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẮC SẮC KÝ................................................................................176 CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN HOÁ................................................181 3.1. PHƯƠNG PHÁP ĐO THẾ ..................................................................................................181 3.2. PHƯƠNGPHÁP CỰC PHỔ VÀ CHUẨN ĐỘ AMPE .......................................................190 PHẦN THỨ TƯ không nên SỐ trong PHÂN TÍCH XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM............203 I. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ không đúng SỐ.............................................................................................203 II. CÁC ĐẠI LƯỢNG TRUNG BÌNH .......................................................................................205 III. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG mang đến ĐỘ PHÂN TÁN..................................................206 IV. CÁC LOẠI PHÂN BỐ. ........................................................................................................207 V. BIÊN GIỚI TIN CẬY. ...........................................................................................................209 VI. KIỀM TRA THỐNG KÊ CÁC DỮ LIỆ U THỰC NGHIỆM...........................................211 VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THEO THỐNG KÊ................................................213 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................................215
File đính thêm kèm: