Giáo án i

      144

Date of teaching:Week THEME 3: FAMILYPeriod: LESSON 1I.OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will be able to:-Identify family membersMoral lesson: Students should be respectful their familyII.LANGUAGE CONTENTS:1.Vocabulary: mother, father, sister, brother, baby brother2.Sentence pattern: Who’s (she)?(She)’s (my mother).III.TEACHING AIDS-CD track 64FlashcardsIV.PROCEDURES:1.Warmer: Play “Yes No Stand up”2.Presentation:Task 1: Listen and repeat (CD Track 64)-Arrange the flashcards on the


Bạn đang xem: Giáo án i

Thể loại Giáo án bài giảng Các chương trình khác (Lớp 3)

Số trang 1

Loại tệp docx

Kích thước

Tên tệp ilearn ss grade 3 1 docx


Xem thêm: Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Năm 2021 Có Đáp Án, Bộ Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Năm 2021 Có Đáp Án

Date of teaching:Week THEME 3: FAMILYPeriod: LESSON 1I.OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will be able to:-Identify family membersMoral lesson: Students should be respectful their familyII.LANGUAGE CONTENTS:1.Vocabulary: mother, father, sister, brother, baby brother2.Sentence pattern: Who’s (she)?(She)’s (my mother).III.TEACHING AIDS-CD track 64FlashcardsIV.PROCEDURES:1.Warmer: Play “Yes No Stand up”2.Presentation:Task 1: Listen and repeat (CD Track 64)-Arrange the flashcards on the board, play audio and have students listen and repeat. New words: mother, father, sister, brother, baby brotherTask 2: Listen, point and say( CD Track 64)Play audio again and have students listen, repeat and point to the pictures in their books.Change the order of the flashcards, point to them individually and have students say the words.3.Practice:Task 3: Practice the words-Have students practice in pairs-Have some pairs point and say in front of the class.Task 4: Write-Do exercises A, B( WB/p.26)4.Production:Play “Stop the bus”5.Homework-Learn new wordsV.COMMENTS:Week THEME 3: FAMILYPeriod: LESSON 1I.OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will be able to:-Identify family membersMoral lesson: Students should be respectful parents II.LANGUAGE CONTENTS:1.Vocabulary: mother, father, sister, brother, baby brother2.Sentence pattern: Who’s (she)?(She)’s (my mother).III.TEACHING AIDS-CD track 65 to track 67FlashcardsIV.PROCEDURES:1.Warmer:2.Pre-listeningTask 1: Listen and read (CD1 – Track 65)-Now introduce the situation “Tom takes Alfie home….”-Have students call out the people they can see.-Have students listen and read.Task 2: Introduce the structure (CD-Track 67)-Draw students’ attention to the structure box.-Play audio and have students listen.-Play audio again and have students listen and repeat.3.While-listeningTask 3: Listen and draw lines (CD1- Track 66)-Play audio and demonstrate the activity using the example.-Play audio and have students listen and draw lines.-Play audio again and check answers as a whole class.Task 4:Practice the structure (CD1 – Track 67):-Draw students’ attention to the structure box.-Play audio and have students listen.-Play audio again and have students listen and repeat.4.Post-listening:Draw faces. Talk about your family.-Have students draw the face of their family members.-Divide the students into pairs.-Have Student A look at Student B`s drawing and ask “Who`s he/she?” and have Student B answer “He`s/She`s my -Swap roles and repeat.-Afterwards, have some students demonstrate the activity5.HomeworkPractice structureV.COMMENTSWeek THEME 3: FAMILYPeriod: LESSON 1I.OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will be able to:-Identify family membersMoral lesson: Students should be respectful parentsII.LANGUAGE CONTENTS:1.Vocabulary: mother, father, sister, brother, baby brother2.Sentence pattern: Who’s (she)?(She)’s (my mother).III.TEACHING AIDS-CD track 68-69FlashcardsIV.PROCEDURES:1.Warmer: Play “Heads up. What’s missing?”2.Presentation:Task 1: Listen. Sing along (CD1 – Track 68):-Play audio and have students listen then point to the pictures in Part A.-Play audio and have students sing the song as a whole class.-Divide the class into two groups. Group A: sing the questions; Group B: sing the answers.Task 2:Pronunciation tips (CD1 – Track 69):-Tell students they must listen and notice the pronunciation feature.-Play the audio again. Have students listen and repeat with a focus on the feature3.
Chương trình Bộ GDĐT 3 Let's Learn 3 Let's go 3 Family and Friends 3 Các chương trình khác (Lớp 3)

© 2022 - cuuthien.vn

Website chạy thử nghiệm. Thư viện tài liệu miễn phí mục đích hỗ trợ học tập nghiên cứu , được thu thập từ các nguồn trên mạng internet ... nếu tài liệu nào vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật sẽ được gỡ bỏ theo yêu cầu, xin cảm ơn độc giả