Bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp

      21
*

Tôi rất bất ngờ khi tìm được 22 bài xích tập kế toán so sánh tài chủ yếu này trong đội facebook của trường. Điều quan trọng hơn là các bài này chưa được đăng tải cần mạng. Tôi chia sẻ với các bạn hy vọng rất nhiều giúp được bạn văn minh trong học tập, thực hành thực tế tiến tới là công việc.

Bạn đang xem: Bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Câu 1 : BCĐKT trên thời điểm cuối năm N của chúng ta XY có những số liệu sau (Đơn vị: tỷ đ)

Tiền

Tài sản cầm cố định

Đầu bốn tài thiết yếu ngắn hạn

200

500

100

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ nhiều năm hạn

450

600

300

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

???

220


Biết: trong thời hạn N, công ty có Doanh thu: 600 tỷ đ.

Tổng gia sản tại thời điểm đầu năm N của chúng ta XY là 1000 tỷ đ.

Yêu cầu: Tính các số liệu sau của công ty: Phải thu ngắn hạn, hệ số thanh toán ngắn hạn, thông số nợ, năng suất sử dụng tổng tài sản.

Câu 2 : Ngày 31/12/N, công ty Z có số liệu trên Bảng cân đối kế toán như sau (tỷ đồng):

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Vay ngắn hạn

600

Khoản bắt buộc thu ngắn hạn

400

Phải trả người bán ngắn hạn

400

Hàng tồn kho

?

Vay dài hạn

500

TSCĐ (GTCL)

?

VCSH

?

Tổng tài sản

?

Nguồn vốn

?


Yêu cầu: Tìm các thông tin không đủ trên BCĐKT. Biết: Tỷ số nợ bên trên tổng tài sản: 50%; Tỷ số kĩ năng thanh toán nhanh: 0,5; Tỷ số kĩ năng thanh toán hiện hành: 1,1.

Câu 3 BCĐKT trên thời điểm cuối năm N của công ty XY có những số liệu sau (Đơn vị: tỷ đ)

Tiền

Tài sản vắt định

Trả trước cho tất cả những người bán ngắn hạn

180

500

120

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ lâu năm hạn

450

600

300

Phải thu thời gian ngắn khách hàng

Hàng tồn kho

320

???


Biết: trong thời điểm N, doanh nghiệp có Doanh thu: 600 tỷ.

Tổng gia tài tại thời điểm đầu năm mới N của công ty XY là 1000 tỷ đ.

Yêu cầu: Tính những số liệu sau của công ty: Hàng tồn kho, hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số nợ, hiệu suất sử dụng tổng tài sản.

Câu 4 : doanh nghiệp DHT có các số liệu sau (Đơn vị: tỷ VND)

Tiền

Tài sản ráng định

Doanh thu

LNST

Phải thu NH

100

510

730

120

150

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ nhiều năm hạn

Đầu tứ TC NH

Hàng tồn kho

250

550

200

100

140

1 năm = 365 ngày. Công ty không desgin cổ phiếu.

Yêu cầu: Tính những số liệu sau: tổng tài sản, gia tài ngắn hạn, phần trăm sinh lời tổng tài sản(ROA), hệ số giao dịch thanh toán NH, hệ số nợ, kỳ thu chi phí bình quân?

Câu 5 Ngày 31/12/N, công ty Z gồm số liệu bên trên Bảng bằng phẳng kế toán như sau (tỷ đồng):

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Vay ngắn hạn

?

Khoản đề nghị thu ngắn hạn

400

Phải trả người chào bán ngắn hạn

400

Hàng tồn kho

?

Vay dài hạn

500

TSCĐ (GTCL)

?

VCSH

?

Tổng tài sản

3000

Nguồn vốn

?


Yêu cầu: Tìm các thông tin không đủ trên BCĐKT. Biết: Tỷ số nợ: 50%; Tỷ số khả năng thanh toán nhanh: 0,5; Tỷ số kĩ năng thanh toán hiện nay thời: 1,1.

Xem thêm: Uống Hoa Tam Thất Có Tác Dụng Phụ Của Hoa Tam Thất, Uống Hoa Tam Thất Có Tác Dụng Phụ Không

Bài 1 doanh nghiệp Mai Linh có tỷ số thanh toán thời gian ngắn là 1.9. Chú ý một phương pháp độc lập, các hành động dưới đây tác động như cụ nào đến tỷ số giao dịch thanh toán nợ ngắn hạn của công ty?

a. Tịch thu một khoản phải thu ngắn hạn người tiêu dùng bằng tiền giữ hộ ngân hàng

b. Thực hiện tiền phương diện tại quỹ để trả bớt các khoản đề xuất trả nhà hỗ trợ ngắn hạn

c. Vay thời gian ngắn bằng những giấy nợ ngắn hạn và sử dụng số tiền thu được nhằm mua nguyên vật liệu dự trữ

d. Phân phát hành cp thường và áp dụng số chi phí thu được nhằm trả bớt các khoản đề nghị trả ngắn hạn

Bài 2 chúng ta quan gần cạnh thấy ROE của một doanh nghiệp cao rộng trung bình ngành, tuy thế cả lợi nhuận ròng biên với tỷ số nợ thấp rộng mức trung bình ngành. Những câu dưới đây là đúng, sai xuất xắc chưa tóm lại được?

a. Doanh lợi tổng gia sản (ROA)của công ty phải cao hơn nữa trung bình ngành

b. Vòng quay tổng tài sản phải cao hơn nữa trung bình ngành

c. Vòng quay tổng gia sản phải thấp hơn trung bình ngành

d. Vòng quay tổng tài sản bằng vừa đủ ngành

e. Doanh lợi tổng gia tài bằng mức độ vừa phải ngành

Bài 3 doanh nghiệp T và S có khả năng sinh lời (làm ăn có lãi), và cả hai đều sở hữu cùng tổng gia sản (TA), doanh thu (S), doanh lợi tổng gia sản (ROA) cùng lợi nhuận ròng biên (PM). Tuy nhiên, công ty T có tỷ số nợ cao hơn. Các câu dưới đó là đúng, sai hay chưa tóm lại được?

a. Doanh nghiệp T tất cả ROE cao hơn công ty S

b. Doanh nghiệp T có vòng quay tổng tài sản thấp hơn doanh nghiệp S

c. Công ty T bổ ích nhuận hoạt động (EBIT) phải chăng hơn công ty S

d. Doanh nghiệp T có thông số nhân vốn chủ thiết lập thấp hơn công ty S (hệ số nhân VCSH = Tổng tài sản chia VCSH)

e. Công ty T có vòng xoay tài sản thắt chặt và cố định (hiệu suất sử dụng tài sản cố định) cao hơn công ty S

Bài 4 trong những năm N, công ty Vĩ Đại bổ ích nhuận sau thuế đạt tới mức 28 triệu đồng. Yêu cầu: Tính thu nhập cá nhân một cp thường (EPS) của công ty, biết: công ty không phân phát hành cổ phiếu ưu đãi; trong năm N, tình trạng số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành của công ty cốt truyện như sau:

Ngày

Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành

Giải thích

1/1/N

10.000

31/3/N

16.000

Phát hành thêm 6.000 cp thường vào ngày 31/3/N

31/08/N

14.500

Mua lại 1.500 cổ phiếu thường làm cổ phiếu quỹ vào trong ngày 31/08/N

Bài 5 công ty Kim Long dự kiến lợi nhuận năm cho tới là $300,000 và chi tiêu hoạt rượu cồn là $270,000. Doanh nghiệp sẽ tài giỏi sản là $200,000 và dự án hiện tại sẽ được tài trợ vì chưng 30% Nợ và 70% vốn công ty sở hữu. Lãi suất vay vốn ngân hàng là 10%, nhưng mà tỷ số TIE đề nghị được giữ về tối thiểu là 4.0. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%. Người đứng đầu tài chủ yếu mới của khách hàng muốn xem ROE thay đổi như rứa nào nếu doanh nghiệp tăng tỷ số Nợ lên buổi tối đa nhưng mà vẫn giữ lại TIE theo yêu cầu. đưa định rằng doanh thu, ngân sách hoạt động, tài sản, lãi suất vay và thuế suất không đổi. ROE thay đổi bao nhiêu khi cơ cấu tổ chức vốn nuốm đổi?


Bài 6

Tìm các thông tin còn thiếu của người tiêu dùng Đại Thành, biết số liệu thời điểm cuối năm N như sau:

Tỷ số Nợ/tổng gia sản = 40%

Hệ số giao dịch nhanh = 0,8

Hiệu suất áp dụng tổng gia tài = 1,5

Vòng quay mặt hàng tồn kho = 6

Kỳ thu tiền trung bình = 18 ngày

Lợi nhuận gộp = 20% lợi nhuận thuần

Giả định:

1năm có 360 ngày. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N ngay số liệu trung bình năm N

Bảng bằng phẳng kế toán 31/12/N

Tài sản

Nợ và Vốn công ty sở hữu

Tiền mặt = ???

Phải trả ngắn hạn = 25.000

Phải thu ngắn hạn = ???

Vay thời gian ngắn = ???

Hàng tồn kho = ???

Vay dài hạn = 60.000

TSCĐ = ???

Vốn góp ban đầu = ???

LN chưa trưng bày = 95.000

Tổng gia tài =???

Tổng Nợ với Vốn chủ mua = 370.000

Doanh thu thuần = ???

Giá vốn hàng buôn bán = ???

Bài 7 Tại ngày 31/12/N, công ty NKD có các số liệu dưới đây (Đơn vị: triệu $)

Tiền

100

Đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn

0

Tài sản dài hạn

283,5

Doanh thu

1.000

Lợi nhuận sau thuế

50

Tỷ số giao dịch thanh toán nhanh

2

Tỷ số thanh toán giao dịch hiện hành

3

Kỳ thu tiền bình quân

40 ngày

ROE

12%


Giả định:

1năm gồm 360 ngày. Số liệu bên trên BCĐKT ngày 31/12/N thông qua số liệu bình quân năm N

Hãy tính các số liệu sau của người sử dụng tại ngày 31/12/N: Khoản đề xuất thu, nợ ngắn hạn, gia tài ngắn hạn, tổng tài sản, ROA, vốn nhà sở hữu, nợ dài hạn.

Bài 8 Trích bảng bằng vận kế toán ngày 31/12/N của công ty Danh giờ đồng hồ như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản

1/1/N

31/12/N

Nguồn vốn

1/1/N

31/12/N

A. Tài sản ngắn hạn

800

1000

A. Nợ nên trả

1300

2200

1. Tiền

80

50

1. Nợ ngắn hạn

500

1000

2. Yêu cầu thu ngắn hạn

70

350

- buộc phải trả bạn bán

300

760

3. Hàng tồn kho

550

320

- bắt buộc trả người lao động

120

190

4. TSNH khác

100

280

- nên trả, nên nộp khác

80

50

B. Gia sản dài hạn

1200

2000

2. Vay dài hạn

800

1200

1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

1200

2000

B. Vốn nhà sở hữu

700

800

- Nguyên giá

1500

2400

1. Vốn đầu tư chi tiêu của CSH

600

600

- Khấu hao lũy kế

(300)

(400)

2. Lợi nhuận chưa phân phối

100

200

Tổng Tài sản

2000

3000

Tổng mối cung cấp vốn

2000

3000

Yêu cầu: Lập bảng phân tích diễn biến nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp Danh Tiếng trong thời gian N.

Bài 9

Lợi nhuận ròng của người sử dụng Công Vinh năm gần nhất là $1 tỷ, và doanh nghiệp hiện có 200,000,000 cp đang lưu hành. Công ty muốn bỏ ra trả 40% lợi nhuận. Hỏi cổ tức 1 cổ phiếu mà công ty công bố là bao nhiêu?ROE của một công ty là 12% và hệ số nợ là 0,4. Hỏi ROA của doanh nghiệp này là bao nhiêu?Một doanh nghiệp gồm tổng chi phí lãi vay mượn là 20.000$ một năm, lợi nhuận trong năm đó là 2 triệu $, thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp là 40%, tỷ suất doanh lợi lợi nhuận là 6%. Yêu thương cầu: xác định tỷ số tài năng thanh toán lãi vay những năm của doanh nghiệp.

Bài 10 doanh nghiệp Nam Khánh đang chu đáo phát hành cp mới và thực hiện số chi phí thu được để trả các khoản nợ của công ty. Việc phát hành cp mới không tác động gì tới tổng tài sản, lãi suất mà doanh nghiệp phải trả, EBIT hoặc thuế suất thuế công ty. Những câu dưới đó là đúng, sai tốt chưa kết luận được?

a. Lợi tức đầu tư ròng sẽ giảm b. Tỷ số TIE đang giảm

c. ROA sẽ sút d. Thuế nên nộp đang tăng

e. Thu nhập cá nhân chịu thuế vẫn giảm


Bài 11 công ty Thiên Nga vừa sản xuất thêm cổ phiếu thường bắt đầu và sử dụng số chi phí thu được để thanh toán một số giấy nợ ngắn hạn. Hành vi này không ảnh hưởng tới tổng gia tài và lợi nhuận hoạt động vui chơi của công ty. Những câu dưới đây là đúng, sai tuyệt chưa tóm lại được?

a. Thông số nhân vốn công ty sở hữu của người tiêu dùng tăng (hệ số nhân VCSH = Tổng gia tài chia VCSH)

b. Tỷ số khả năng sinh lời cơ phiên bản (= EBIT / Tổng gia tài bình quân) của bạn tăng

c. Tỷ số TIE giảm xuống

d. Tỷ số Nợ của khách hàng tăng lên

e. Tỷ số kĩ năng thanh toán thời gian ngắn tăng lên

Bài 12

a) công ty Minh Thu bán sản phẩm với điều kiện có thể chấp nhận được khách hàng sở hữu chịu trong khoảng 30 ngày. Lợi nhuận năm ngoái là $450,000, khoản yêu cầu thu trung bình là $45,000. Trường hợp DSO của người sử dụng thấp hơn thời hạn tín dụng 30 ngày, thì khách hàng đang trả nợ đúng thời hạn. Ngược lại, nghĩa là khách hàng đang trả nợ chậm. Người tiêu dùng trả nợ sớm/muộn bao lâu? Trả lời thắc mắc dựa bên trên phương trình sau: DSO - thời hạn tín dụng thanh toán = Số ngày sớm/muộn, giả sử một năm có 365 ngày. Nếu cực hiếm dương là người tiêu dùng đang thanh toán chậm.

DSO (Days Sales Outstanding) ≡ ACP (Average Collection Period): Kỳ thu chi phí trung bình

b) hiện nay, để xác minh bình quân độ dài thời hạn thu tiền bán sản phẩm của doanh nghiệp kể từ thời điểm xuất giao hàng cho tới khi chiếm được tiền cung cấp hàng, fan ta thường được sử dụng chỉ tiêu Kỳ thu tiền vừa đủ (được tính theo công thức Kỳ thu tiền trung bình = Khoản nên thu trung bình / doanh thu thuần trung bình ngày). Theo bạn, cách làm này sẽ thực sự tuyệt vời nhất hay chưa? nếu như chưa, các bạn hãy khuyến cáo ý kiến nâng cấp cách tính để tiêu chuẩn trên hoàn toàn có thể theo sát không dừng lại ở đó với mục tiêu thuở đầu khi tín đồ ta thiết kế nó.

Bài 13 công ty Hạnh Phúc bao gồm bảng cân đối kế toán như sau:

Tiền

$10,000

Khoản đề xuất trả

$30,000

Khoản yêu cầu thu

50,000

Nợ ngắn hạn khác

20,000

Hàng tồn kho

150,000

Nợ lâu năm hạn

50,000

TSCĐ ròng

90,000

Vốn cổ phần thường

200,000

Tổng TS

$300,000

Tổng Nợ với vốn cổ phần

$300,000

Năm ngoái công ty có $15,000 lợi tức đầu tư ròng trên $200,000 doanh thu. Tuy nhiên, giám đốc tài bao gồm mới tin rằng hàng tồn kho sẽ dư vượt và hoàn toàn có thể giảm bớt để triển khai cho tỷ số năng lực thanh toán thời gian ngắn xuống bởi mức trung bình ngành là 2.5, nhưng mà không ảnh hưởng tới lợi nhuận và roi ròng. Giả định hàng tồn kho được thanh lý với giá cả bằng giá trị ghi sổ, nhằm đạt được tỷ số kĩ năng thanh toán thời gian ngắn là 2.5, cùng số chi phí được tạo nên được sử dụng để thâu tóm về cổ phiếu thường, những yếu tố không giống không đổi. ROE biến đổi bao nhiêu?

Bài 14 sau đây là báo cáo tài chủ yếu tóm tắt của doanh nghiệp CP Orion (đơn vị tính: tỷ VND).

Báo cáo KQKD năm 2010

Tài sản

Nguồn vốn

Doanh thu thuần về cung cấp hàng

???

Tiền

50

Phải trả ngắn hạn

120

Giá vốn sản phẩm bán

1750

Phải thu ngắn hạn

50

Vay ngắn hạn

260

Lợi nhuận gộp về cung cấp hàng

230

Hàng tồn kho

350

Vay nhiều năm hạn

120

Doanh thu hoạt động tài chính

123

Tài sản nhiều năm hạn

???

Vốn công ty sở hữu

???

Chi tổn phí tài chính (lãi vay)

100

Tổng tài sản

???

Tổng nguồn vốn

1050

Chi phí bán hàng

???

Yêu cầu:

- Điền những thông tin không đủ trên 2 báo cáo.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

32

Lợi nhuận thuần tự KD

144

Lợi nhuận khác

-55

Tổng LN kế toán trước thuế

???

Thuế TNDN

???

Lợi nhuận sau thuế TNDN

66,75

Bài 15 Hãy hoàn thành bảng bằng phẳng kế toán và các số liệu về doanh thu, giá bán vốn hàng bán và lãi gộp cho doanh nghiệp T&G, áp dụng số liệu sau:

Tỷ số Nợ: 50%

Kỳ thu chi phí bình quân: 40 ngày

Khả năng giao dịch nhanh: 1,2

Tỷ số Lãi gộp/Doanh thu: 28%

Hiệu suất thực hiện tổng tài sản: 2

Vòng quay mặt hàng tồn kho: 4 vòng/năm

Giả định:

1năm bao gồm 360 ngày. Số liệu bên trên BCĐKT ngày 31/12/N ngay số liệu bình quân năm N

Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Khoản buộc phải trả ngắn hạn

?

Khoản yêu cầu thu ngắn hạn

?

Nợ dài hạn

600

Hàng tồn kho

?

Vốn góp ban đầu

?

TSCĐ (GTCL)

?

LNGL

975

Tổng gia tài

3000

Nguồn vốn

?


Bài 16 Năm N, công ty Phát Đạt có các thông tin như sau: thông số nợ bình quân: 0,6 (Không có nợ dài hạn). Tỷ số kĩ năng thanh toán nợ thời gian ngắn tại thời điểm cuối năm: 0,8. Tỷ suất doanh lợi doanh thu: 1,25%. Lệch giá thuần: 5400 trđ. ROA = 2,5%. Số dư các khoản bắt buộc thu: Đầu năm: 500 trđ; Cuối năm: 688 trđ. Doanh nghiệp vay vốn cùng với kỳ hạn vay bình quân là 6 tháng. ROE vừa phải ngành là 5%. Một năm có 360 ngày. Hỏi: các kết luận sau là Đúng, Sai hay không kết luận được?

Công ty không áp dụng vốn thời gian ngắn để chi tiêu dài hạn.Công ty có khả năng trả nợ đúng hạn.Khả năng sinh lời của các đồng vốn chủ sở hữu của người tiêu dùng là cao hơn nữa so với trung bình ngành.Trung bình vào năm, cứ sau không đến 30 ngày kể từ thời điểm giao hàng, doanh nghiệp sẽ thu được tiền hàng.

Bài 17 công ty Thơm Ngát có tỷ số thanh toán giao dịch nhanh là 0.9. Chăm chú một phương pháp độc lập, các hành động dưới đây ảnh hưởng như gắng nào đến tỷ số giao dịch nhanh của công ty?

a. Thu hồi một khoản buộc phải thu ngắn hạn người tiêu dùng bằng tiền nhờ cất hộ ngân hàng

b. Sử dụng tiền mặt tại quỹ nhằm trả bớt những khoản nên trả nhà hỗ trợ ngắn hạn

c. Vay ngắn hạn bằng các giấy nợ ngắn hạn và sử dụng số tiền thu được nhằm mua vật liệu dự trữ

d. Vạc hành cổ phiếu thường và sử dụng số tiền thu được để trả bớt những khoản đề nghị trả ngắn hạn

Bài 18 công ty Thanh Vân có tài sản ngắn hạn là $5 triệu, $3 triệu nợ ngắn hạn, mức sản phẩm tồn kho thuở đầu là $1 triệu. Kế hoạch của doanh nghiệp là tăng sản phẩm tồn kho, tài trợ bằng nợ ngắn hạn (giấy nợ cần trả). Giả sử rằng giá chỉ trị của những tài sản ngắn hạn còn lại không thế đổi. Điều khoản vay vốn của người tiêu dùng yêu cầu tỷ số thanh toán giao dịch ngắn hạn của chúng ta phải ≥ 1.5. Hỏi lượng hàng tồn kho tối đa có thể mua mà không làm quy định trên bị phá vỡ?

Bài 19 Một doanh nghiệp mới đang cách tân và phát triển kế hoạch sale của mình. Doanh nghiệp cần lượng gia tài là $600,000, và công ty dự kiến tạo ra $435,000 doanh thu và $350,000 ngân sách hoạt đụng năm đầu tiên. Công ty tương đối chắc chắn là về các con số này dựa trên cơ sở những hợp đồng đã ký kết với người sử dụng và những nhà cung cấp. Công ty rất có thể vay nợ ở tại mức lãi suất 7.5%, nhưng bank yêu cầu công ty phải tất cả TIE buổi tối thiểu là 4.0, với nếu TIE của chúng ta giảm xuống dưới mức bank yêu cầu bank sẽ đòi lại các khoản giải ngân cho vay và doanh nghiệp sẽ phá sản. Hỏi tỷ số Nợ lớn nhất mà công ty hoàn toàn có thể sử dụng là bao nhiêu?


Bài 20 a. Tính VCSH của dn có hệ số Nợ/tổng TS là 30% và Tổng NV bởi 100 tỷ VND

b. Một doanh nghiệp có năng suất sử dụng tổng gia sản bằng 1,2 lần và ROA bởi 40% thì thông số Doanh lợi doanh thu (hay doanh lợi tiêu thụ sản phẩm) bằng bao nhiêu?

c. Áp dụng quy mô DUPONT nhằm tính ROE của dn A biết thông số doanh lợi doanh thu bằng 30%, hiệu suất sử dụng tổng TS là 1,4 lần với tỷ trọng VCSH trong tổng vốn 70%.

Bài 21 Hãy hoàn thành các báo cáo tài chính của khách hàng cổ phần mùi hương Giang, cho thấy thêm các thông tin sau: (Đơn vị: triệu đồng)

Báo cáo công dụng kinh doanh năm 200X

1. Doanh thu

8000

2. Giá chỉ vốn mặt hàng bán

67,5% Doanh thu

3. Lãi gộp

?

4. Chi phí bán hàng và quản lí lý

?

5. Túi tiền trả lãi (lãi vay)

400

6. Roi trước thuế

?

7. Thuế TNDN (28%)

?

8. Roi sau thuế

?


Tài sản

Nguồn vốn

I. Tài sản thời gian ngắn

?

I. Nợ yêu cầu trả

?

1. Tiền

500

1. Nợ ngắn hạn

?

2. Khoản đề nghị thu

?

- bắt buộc trả người cung cấp

400

3. Hàng tồn kho

?

- bắt buộc nộp

?

II. Gia sản dài hạn

?

- Vay ngắn hạn NH

200

1. TSCĐ (GTCL)

?

2. Nợ nhiều năm hạn

?

II. Vốn chủ mua

?

1. Vốn góp ban đầu

3000

2. LN không phân phối

750

Tổng gia sản

?

Tổng nguồn vốn

?

Cho biết thêm các số liệu sau:

1. Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn: 3 lần 2. Kỳ thu chi phí bình quân: 42 ngày

3. Doanh lợi doanh thu: 7% 4. Tỷ số Nợ/VCSH: 1 lần

5. Năm tất cả 365 ngày 6. Vòng xoay hàng tồn kho 3 vòng/năm

Bài 22 Trích bảng bằng vận kế toán ngày 31/12/N của bạn Tỏa sáng như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản

1/1/N

31/12/N

Nguồn vốn

1/1/N

31/12/N

A. Tài sản ngắn hạn

1900

1720

A. Nợ đề nghị trả

3100

3450

1. Tiền

100

120

1. Nợ ngắn hạn

2900

3150

2. đề nghị thu ngắn hạn

500

550

- vay mượn ngắn hạn

2000

2300

3. Mặt hàng tồn kho

1200

1000

- đề xuất trả fan bán

700

750

4. TSNH khác

100

50

- đề nghị nộp NSNN

200

100

B. Gia tài dài hạn

6700

7700

2. Vay lâu năm hạn

200

300

1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

6500

7500

B. Vốn nhà sở hữu

5500

5970

- Nguyên giá

10000

11500

1. Vốn chi tiêu của CSH

4500

4900

- Khấu hao lũy kế

(3500)

4000

2. Thặng dư vốn cổ phần

500

520

2. Đầu tứ tài thiết yếu dài hạn

200

200

3. Lợi nhuận không phân phối

500

550

Tổng Tài sản

8600

9420

Tổng mối cung cấp vốn

8600

9420

Yêu cầu: Lập bảng phân tích tình tiết nguồn vốn và tình trạng sử dụng vốn của khách hàng Danh Tiếng trong thời hạn N.

Nếu chúng ta nào suy nghĩ lời giải của rất nhiều bài tập bên trên xin vui lòng comment để lại email bên dưới chúng tôi share qua email nhé