Bài tập hóa đại cương nguyễn đức chung

      45
... eV.BÀI TẬP ĐỘI TUYỂN MÁY TÍNH BỎ TÚIPhần 1: Động hoá học Bài 1: Ở 3260C , Buta-1,3-đien đime hoá theo phương trình:2C4H6 (k) → C8H12(k)Trong một thí nghiệm, áp suất ban đầu của ... tương ứng với nhau ở 300K. Lúc cân bằng áp suất chung của hỗn hợp bằng 110,5 torr. Tính giá trị của hằng số cân bằng Kp và ∆ G0 tại 300K của phản ứng :2 NO (k) + Br2 (k) ⇋ 2NOBr (k)ĐS: ... được? Coi ∆ S0298, ∆H0298 của phản ứng không thay đổi theo nhịêt độĐS: ∆ S0298 = 158,9 J/K; ∆H0298 = 178,3 kJ; ∆G0298 = 130,9 kJ Bài 5: Tính ∆ G0373 của phản ứng:CH4 + H2O...

Bạn đang xem: Bài tập hóa đại cương nguyễn đức chung


*

*

... hoàn, nhng hp cht hóa hc có th có gia M và X, nêu tính cht hóa hc ca các hp cht ó. 1.2. V)n  2: Xác ?nh nguyên t d'a vào n&ng lng ion hóa Bài tp m(u  ... bit áp sut chung ca h là 1,5 atm. b.  có hàm lng CO b*ng 50% v th tích thì áp sut chung là bao nhiêu?    Bài tp t#ng t Bài tp v quan ... chúng. Bài tp v quan h gia cu trúc phân t, và kh nng phn ng ca hp cht Bài 4: Da vào cu trúc gii thích ti sao các axit thng có tính oxi hóa mnh h"n mui ca nó? Bài 5:...

Xem thêm: Cung Cấp Giáo Trình American Headway 1 Student Book (9780194353755)


*

*

*

... 2.2. Bài tập định lượng: Là bài tập mà khi giải nó phải thực hiện một loạt các phép tính và thường được phân ra làm hai loại: bài tập tập dượt và bài tập tổng hợp. Bài tập tập dượt là loại bài ... các bài tập điển hình nhằm hướng dẫn cho người học vận dụng kiến thức đã học để giải những loại bài tập cơ bản, hình thành phương pháp chung để giải các loại bài tập đó. - Lựa chọn các bài tập ... dụng của bài tập vật lý Xét về mặt phát triển tính tự lực của người học và nhất là rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã lĩnh hội được thì vai trò của bài tập vật lý trong quá trình học tập...
... loi kim có s oxi -hóa +1 (trong NaH, H có s oxi -hóa -1) - Mg và các kim loi kim th có s oxi -hóa +2 - Al có s oxi -hóa +3; Fe có hai s oxi -hóa +2 và +3 - O có s oxi -hóa -2 (trong H2O2 ... U 93 Np 94 Pu 95 Am 96 Cm 97 Bk Bài 4: ng hóa hc 27BÀI 4: NG HÓA HC ng hóa hc nghiên cu v tc đ ca các phn ng hóa hc và các yu t nh hng đn tc đ nh: ... ta có: T10.4Tkk+ = 34 = 81 Bài 1: Mt s khái nim và đnh lut c bn ca Hóa hc 39. Hóa tr Hóa tr ca mt nguyên t là s liên kt hóa hc mà mt nguyên t ca nguyên t...