Bài tập bảo toàn điện tích

      17
hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử dân tộc 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
Chương 1 : Sự điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
Trắc nghiệm hóa 11 tất cả đáp án với lời giải chi tiết 300 câu hỏi về phản ứng bàn bạc ion trong dung dịch cá..

Câu hỏi 1 : hỗn hợp A chứa các cation có Mg2+, Ba2+, Ca2+ và các anion tất cả Cl- với NO3-. Thêm thong dong dung dịch Na2CO3 1M vào hỗn hợp A cho tới khi lượng kết tủa thu được lớn số 1 thì dừng lại, hôm nay người đo được lượng hỗn hợp Na2CO3 đã sử dụng là 250ml. Tổng cộng mol những anion tất cả trong hỗn hợp A là:

A 1,0 B 0,25 C 0,75 D 0,5

Lời giải chi tiết:

Gọi công thức chung của các ion KL trong A là M2+.

Bạn đang xem: Bài tập bảo toàn điện tích

- Khi đến Na2CO3 vào A tới khi kết tủa lớn nhất thì dừng lại, hôm nay ta có:

nMCO3 = nNa2CO3 = 0,25 mol => nM2+ = nMCO3 = 0,25 mol

- BTDDT đến dd A: n anion = nCl- + nNO3- = 2nM2+ = 2.0,25 = 0,5 mol

Đáp án D


Câu hỏi 2 : tất cả 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42- . Mang 100 ml hỗn hợp X tính năng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Mang 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 chiếm được 43 gam kết tủa. Mang 200 ml dung dịch X công dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH chiếm được 8,96 lít khí NH3. Những phản ứng trả toàn, các thể tích khí rất nhiều đo ngơi nghỉ đktc. Tổng trọng lượng muối có trong 300 ml hỗn hợp X ?

A 71,4 gam. B 86,2 gam. C 119 gam. D 23,8 gam.

Lời giải chi tiết:

- 100 ml hỗn hợp X tính năng với HCl ta khẳng định được lượng CO32- vày phản ứng:  2H+ + CO32- → H2O + CO2 0,1 ← 0,1 (mol)

- 100 ml dung dịch X tác dụng với BaCl2 dư chiếm được kết tủa có BaCO3 (0,1 mol) với BaSO4 => mBaSO4 = 43 – 0,1.197 = 23,3 gam

=> nSO42- = nBaSO4 = 23,3 : 233 = 0,1 mol

- 200 ml dung dịch X công dụng với NaOH xác minh được lượng NH4+ vị phản ứng: NH4+ + OH- → NH3 + H2O

0,4 ← 0,4 (mol)

=> 100 ml dung dịch X cất 0,2 mol NH4+ - Bảo toàn năng lượng điện tích mang lại 100 ml hỗn hợp X ta có: nNa+ + nNH4+ = 2nCO32- + 2nSO42-

=> nNa+ = 0,1.2 + 0,1.2 – 0,2 = 0,2 mol

Vậy 100 ml dung dịch X chứa: Na+ (0,2 mol); NH4+ (0,2 mol); CO32- (0,1 mol); SO42- (0,1 mol)

Khối lượng muối hạt trong 100ml chất tan là: 0,2.23 + 0,2.18 + 0,1.60 + 0,1.96 = 23,8 gam

=> cân nặng muối vào 300ml chất tan là: 23,8.3 = 71,4 gam

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 3 : hỗn hợp Y gồm: a mol Al3+, b mol Cl-, 0,15 mol H+ và 0,03 mol SO42-. Mang lại 180ml hỗn hợp Z có NaOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch Y, sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 5,598 gam kết tủa. Quý giá của a, b thứu tự là: 

A 0,030 và 0,018. B 0,018 và 0,144. C 0,180 với 0,030. D 0,030 với 0,180.

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn điện tích : 3a + 0,15 = b + 0,06

,nOH = 0,252 mol ; nBa2+ = 0,018 mol SO4

=> kết tủa tất cả 0,018 mol BaSO4 và Al(OH)3

=> nAl(OH)3 = 0,018 mol OH => có hiện tượng kỳ lạ hòa rã kết tủa

=> nAl(OH)3 = 4nAl3+ - (nOH – nH+) => nAl3+ = a = 0,03 mol

=> b = 0,18 mol

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 4 : Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– cùng y mol SO42–. Tổng khối lượng các muối tan bao gồm trong dung dịch là 5,435 gam. Quý hiếm của x cùng y theo lần lượt là ?

A 0,01 với 0,03. B 0,02 và 0,05. C 0,05 cùng 0,01. D 0,03 và 0,02.

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 2nCu2+ + nK+ = nCl- + nSO42- => 0,02.2 + 0,03 = x + 2y

Có mmuối = mion  = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96y = 5,435

=> x = 0,03 ; y = 0,02 mol

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : hỗn hợp X cất 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl-và a mol HCO3-. Đun dung dịch X cho cạn thu được muối bột khan có trọng lượng là

A 37,4gam. B 49,4gam. C 23,2gam. D 28,6gam.

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 0,1.2 + 0,3.2 = 0,4 + a

=> a = 0,4 mol

2HCO3‑ -> CO32- + CO2 + H2O

=> sau phản nghịch ứng có 0,1 mol Ca2+ ; 0,3 mol Mg2+ ; 0,2 mol CO32- và 0,4 mol Cl-

=> mmuối khan = 37,4g

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 6 : dung dịch X cất 0,2 mol Ca2+; 0,08 mol Cl- ; z mol HCO3- cùng t mol NO3-. Cô cạn X rồi nung đến cân nặng không đổi, thu được 16,44 gam hóa học rắn Y. Giả dụ thêm t mol HNO3 vào X rồi đun dung dịch mang lại cạn thì thu được muối hạt khan có cân nặng là

A 20,60 gam. B 30,52 gam. C 25,56 gam. D 19,48 gam.

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Sau lúc cô cạn và nung đến cân nặng không thay đổi X thì:

2HCO3- → CO32- + CO2 ↑ → O2- + CO2↑

NO3‑ → NO2-

=> chất rắn gồm: CaO, CaCl2, Ca(NO2)2

(0,2 mol Ca2+ ; 0,08 mol Cl- ; 0,5z mol O2- ; t mol NO2-)

=> mY = 16,44 gam = 0,2.40 + 0,08.35,5 + 0,5z.16 + 46t (1)

Bảo toàn điện tích cho dung dịch X: 2nCa2+ = nCl- + nHCO3- + nNO3- => 2.0,2 = 0,08 + z + t (2)

Từ (1) cùng (2) => z = 0,24 mol; t = 0,08 mol

Khi mang lại t = 0,08 mol HNO3 vào X:

HNO3 + HCO3- → CO2 +H2O + NO3‑

0,08 → 0,08 (dư 0,24 - 0,08 = 0,16 mol)

Dung dịch thu được chứa: Ca2+ (0,2 mol); Cl- (0,08 mol); HCO3- (0,16 mol); NO3- (0,08 + 0,08 = 0,16 mol)

Khi đun cho cạn thì: 2HCO3- → CO32- + CO2 + H2O

0,16 → 0,08

Vậy hóa học rắn nhận được chứa: Ca2+ (0,2 mol); Cl- (0,08 mol); CO32- (0,08 mol); NO3- (0,16 mol)

=> mrắn = mCa2+ + mCO3 2- + mNO3- + mCl- = 0,2.40 + 0,08.35,5 + 0,08.60 + 0,16.62 = 25,56g

Đáp án C

 


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 7 : hỗn hợp X chứa những ion: Na+, Ba2+ cùng HCO3-. Chia X thành tía phần bằng nhau. Phần một tính năng với KOH dư, được m gam kết tủa. Phần hai công dụng với Ba(OH)2 dư, được 4m gam kết tủa. Đun sôi mang đến cạn phần ba, nhận được V1 lít CO2 (đktc) và chất rắn Y. Nung Y đến trọng lượng không đổi, thu nhận thêm V2 lít CO2 (đktc). Tỉ trọng V1 : V2 bằng

A 1 : 3. B 3 : 2. C 2 : 1. D 1 : 1.

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

*

 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 8 : phân chia dung dịch A chứa các ion Fe3+; NH4+ ; SO42- cùng Cl- thành nhị phần bởi nhau.

Phần 1: Cho công dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, thu dược 1,07 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc).

Phần 2: Cho tính năng với dung dịch BaCl2 dư, nhận được 4,66 gam kết tủa.

Tổng trọng lượng muối khan thu được lúc cô cạn cẩn trọng dung dịch A là:

A 3,73 gam B 4,76gam C 6,92gam D 7,46gam

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Phần 1: n khí NH3 = n NH4+ = 0,03 mol

n kết tủa = n Fe(OH)3 = 0,01 mol

Phần 2: n kết tủa = n BaSO4 = 0,02 mol

=> tổng thể A bao gồm 0,06 mol NH4+ ; 0,04 mol SO42- ; 0,02 mol Fe3+

=> Theo BT năng lượng điện tích bao gồm n Cl- = 0,04 mol

=> m muối khan = 7,46g

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : mang đến a mol Mg và b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+ và d mol Ag+. Sau khi phản ứng chấm dứt thu được dung dịch cất 2 ion kim loại. Điều kiện về b (so cùng với a, c, d) nhằm được công dụng này là:

A b ≤ a - d/2.B b ≤ c - a +d/2.C b ≥ c - a.D b ≥ c - a + d/2.

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Trình tự phản nghịch ứng:

- trang bị tự làm phản ứng của KL: Mg, Zn

- đồ vật tự bội phản ứng của ion KL: Ag+, Cu2+

Theo đề bài xích sau bội nghịch ứng có 2 ion KL => Đó là Mg2+, Zn2+ Suy ra: 

+ Cu2+, Ag+ hết (vì trường hợp ko không còn thì dd sau pư có khá nhiều hơn 2 ion KL)

+ Mg không còn (vì Mg hết thì mới có thể đến lượt Zn làm phản ứng chế tác Zn2+)

+ Zn có thể vừa đủ hoặc dư

Như vậy: 2nMg + 2nZn ≥ nAg+ + 2nCu2+

hay 2a + 2b ≥ d + 2c => b ≥ c - a + d/2

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 10 : hỗn hợp X đựng 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+; 0,3 mol Cl-; còn lại là ion NH4+. đến 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào hỗn hợp X với đun nóng nhẹ. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc, tổng trọng lượng hai hỗn hợp sau bội nghịch ứng giảm từng nào gam ? (giả sử tương đối nước bay hơi không đáng kể).

A 6,761 gamB 4,925 gamC 6,825 gam. D 12,474 gam

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Theo DLBT năng lượng điện : 2n CO32- + nCl- = nNa+ + nNH4+

=> nNH4+ = 0,25 mol

n Ba(OH)2 = 0,054 mol

Xảy ra các phản ứng : Ba2+ + CO32- → BaCO3

NH4++ OH- → NH3 + H2O

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : dung dịch X tất cả 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- và 0,02 mol SO42-. Cho 120ml hỗn hợp Y có KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các bội nghịch ứng kết thúc, chiếm được 3,732 gam kết tủa. Quý giá của z,t lần lượt là

A 0,020 với 0,012 B 0,020 với 0,120 C 0,120 cùng 0,020 D 0,012 và 0,096

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

*


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : hỗn hợp X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng trọng lượng muối trong hỗn hợp X là:

A 33,8 gam.B 28,5 gam.C 29,5 gam.D 31,3 gam.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn năng lượng điện tích.


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn điện tích: nNa+ + nK+ = nHCO3- + 2nSO4 2- + 2nCO3 2-

=> a + 0,15 = 0,1 + 2.0,15 + 2.0,05 => a = 0,35 mol

=> mmuối = ∑mion = 0,35.23 + 0,15.39 + 0,1.61 + 0,15.60 + 0,05.96 = 33,8 gam

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Trộn dung dịch đựng Ba2+ ; OH− 0,06 mol cùng Na+ 0,02 mol với hỗn hợp HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol cùng Na+. Khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn là:

 

A 3,94 g B 5,91g C 7,88 g D 1,71g

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

*


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : hỗn hợp X đựng 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ và 0,3 mol Cl−. Mang lại 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào cùng đun dịu (giả sử H2O bay tương đối không xứng đáng kể).Tổng khối lượng dung dịch X với dung dịch Ba(OH)2 sau quá trình phản ứng giảm đi là:

A 4,215 gam B 5,296 gam C 6,761 gam D 7,015 gam

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Khối lượng dung dịch giảm sút chính là cân nặng chất kết tủa và chất khí cất cánh lên

(eqalign và n_Ba(OH)_2 = m 0,27.0,2 m = m 0,054 m (mol) cr & CO_3^2 - + Ba^2 + uildrel over longrightarrow BaCO_3 downarrow cr và NH_4^ + + OH^ - uildrel over longrightarrow NH_3 uparrow + H_2O cr & m_BaCO_3 + m_NH_3 = 0,025.197 + 0,108.17 = 6,716(g) cr )

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : dung dịch X chứa m gam 3 ion : Mg2+, NH4+, SO42-. Phân chia dung dịch X thành 2 phần bởi nhau. Phần 1 cho chức năng với dung dịch KOH chiếm được 5,8g kết tủa. Phần 2 làm cho nóng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lit khí (dktc). Cực hiếm của m là :

A 77,4 B 43,8 C 21,9 D 38,7

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Bảo toàn năng lượng điện tích


Lời giải bỏ ra tiết:

nMg(OH)2 = 0,1 mol

nNH3 = 0,15 mol

Mg2+ + 2OH- -> Mg(OH)2

NH4+ + OH- -> NH3 + H2O

Trong từng phần tất cả : 0,1 mol Mg2+ với 0,15 mol NH4+

Bảo toàn điện tích : nSO4 (1 phần) = ½ (2nMg + nNH4) = 0,175 mol

=> m = (0,1.24 + 0,15.18 + 0,175.96).2 = 43,8g

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 :  Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- với a mol HCO3-. Đun hỗn hợp X mang lại cạn thu được muối hạt khan có trọng lượng là

A 37,4 gam. B 49,4 gam. C 23,2 gam. D 28,6 gam.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn năng lượng điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 0,1 . 2 + 0,3 . 2 = 0,4 + a

=> a = 0,4 mol

2HCO3‑ → CO32- + CO2 + H2O

=> sau phản ứng có 0,1 mol Ca2+ ; 0,3 mol Mg2+ ; 0,2 mol CO32- và 0,4 mol Cl-

=> mmuối khan = 37,4g

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : Một dung dịch đựng 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– cùng y mol SO42–. Tổng khối lượng các muối hạt tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x với y lần lượt là ?

 

A 0,01 cùng 0,03.B 0,02 và 0,05. C 0,05 với 0,01. D 0,03 và 0,02.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Bảo toàn năng lượng điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải chi tiết:

Bảo toàn năng lượng điện : 2nCu2+ + nK+ = nCl- + nSO42- => 0,02.2 + 0,03 = x + 2y

Có mmuối = mion  = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96y = 5,435

=> x = 0,03 ; y = 0,02 mol

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : Một dung dịch cất 0,04 mol Ba2+, 0,06 mol K+, z mol NO3- và t mol Cl-. Tổng cân nặng muối nhận được là 14,645 gam. Tính mol NO3- với mol của Cl- ?

A 0,07 cùng 0,07.B 0,05 với 0,08.C 0,1 và 0,14.D  0,07 cùng 0,14.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- Áp dụng bảo toàn điện tích => (1)

- Từ trọng lượng muối => (2)

Giải hệ kiếm được z, t.


Lời giải chi tiết:

- Áp dụng bảo toàn điện tích:

0,04.2 + 0,06.1 = z.1 + t.1

→ z + t = 0,14 (1)

- Bảo toàn khối lượng:

mmuối = 0,04.137 + 0,06.39 + 62z + 35,5t = 14,654

→ 62z + 35,5t = 6,834 (2)

Giải hệ phương trình (1) (2) được z = t = 0,07

Vậy số mol NO3- là 0,07 cùng số mol của Cl- là 0,07.

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : dung dịch A có chứa những ion Ba2+; Mg2+; Ca2+; 0,4 mol SO42- và 0,5 mol NO3-. Thêm thủng thẳng dung dịch K2CO3 1M vào hỗn hợp A cho tới khi lượng kết tủa lớn số 1 thì ngừng. Thể tích dung dịch K2CO3 cần dùng là

A 500 ml.B 250 ml.C 400 ml.D 650 ml.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- Viết phương trình ion rút gọn

- Bảo toàn điện tích


Lời giải chi tiết:

Gọi bí quyết chung của Ba2+; Mg2+; Ca2+ là M2+

- Bảo toàn năng lượng điện tích mang lại dung dịch A:

(eginarrayl2n_M^2 + = 2n_SO_4^2 - + n_NO_3^ - \ o 2n_M^2 + = 2.0,4 + 0,5\ o n_M^2 + = 0,65left( mol ight)endarray)

- Khi đến dd K2CO3 vào dd A thì:

M2+ + CO32- → MCO3 ↓

0,65 → 0,65 (mol)

→ nK2CO3 = nCO32- = 0,65 mol

→ V = n : cm = 0,65 : 1 = 0,65 lít

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 20 : Một dung dịch bao gồm chứa 2 các loại cation Fe2+ (0,1 mol) cùng Al3+ (0,2 mol) thuộc 2 các loại anion là Cl- (x mol) và SO42- (y mol). Hiểu được khi cô cạn hỗn hợp và làm khan nhận được 46,9 gam muối bột khan. Giá trị của x, y là

A 0,6 với 0,1.B 0,3 cùng 0,2.C 0,5 và 0,15.D 0,2 cùng 0,3.

Xem thêm: Review Kem Chống Nắng Ultra Sheer Dry Touch Spf 55, Kem Chống Nắng Neutrogena Ultra Sheer Dry


Đáp án: D


Phương pháp giải:

- Bảo toàn năng lượng điện => (1)

- Bảo toàn khối lượng => (2)

Giải hệ tìm kiếm được x, y.


Lời giải chi tiết:

- Áp dụng bảo toàn điện tích:

0,1.2 + 0,2.3 = x.1 + y.2

→ x + 2y = 0,8 (1)

- Bảo toàn khối lượng:

mmuối = 0,1.56 + 0,2.27 + 35,5x + 96y = 46,9

→ 35,5x + 96y = 35,9 (2)

Giải hệ (1) (2) nhận được x = 0,2 cùng y = 0,3.

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : dung dịch A tất cả chứa những ion K+; Na+ (số mol phần đa là 0,35 mol) với 0,2 mol SO42-; x mol OH-. Thêm từ tốn dung dịch NH4Cl 2M vào dung dịch A cho đến khi lượng khí cất cánh ra lớn số 1 thì ngừng. Thể tích dung dịch NH4Cl đề xuất dùng là

A 300 ml.B 150 ml.C 200 ml.D 350 ml.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Bảo toàn điện tích tính được số mol OH-

- Viết phương trình ion rút gọn, từ bỏ phương trình ion tính được số mol NH4+ 

- Tính thể tích dung dịch NH4Cl dựa theo cách làm V = n : CM

 


Lời giải chi tiết:

- Áp dụng bảo toàn điện tích → nK+ + nNa+ = 2.nSO42- + nOH-

→ 0,35 + 0,35 = 2.0,2 + x

→ x = 0,3

- Khi đến dung dịch NH4Cl vào dd A:

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

0,3 ← 0,3 (mol)

→ nNH4Cl = nNH4+ = 0,3 mol

→ V = n : centimet = 0,3 : 2 = 0,15 lít

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : Một dung dịch đựng 0,05 mol Mg2+; 0,15 mol Al3+; a mol SO42- và b mol Cl-. Tổng cân nặng muối thu được sau khi cô cạn dung dịch là 29,775 gam. Cực hiếm của a với b là

A 0,1 cùng 0,075.B 0,2 và 0,15.C 0,15 và 0,2.D 0,075 và 0,1.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Bảo toàn điện tích

- Bảo toàn khối lượng


Lời giải bỏ ra tiết:

- Áp dụng bảo toàn điện tích:

0,05.2 + 0,15.3 = a.2 + b.1

→ 2a + b = 0,55 (1)

- Bảo toàn khối lượng:

mmuối = 0,05.24 + 0,15.27 + 96a + 35,5b = 29,775

→ 96a + 35,5b = 24,525 (2)

Giải (1) và (2) được a = 0,2 và b = 0,15

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 23 : hỗn hợp A bao gồm chứa các ion: 0,3 mol K+; 0,25 mol Na+ với 0,25 mol SO42-; a mol CO32-. Thêm rảnh rỗi dd HCl 1M vào dd A cho đến khi lượng khí bay ra là lớn nhất thì ngừng. Thể tích dung dịch HCl 1M phải dùng:

A 50 ml.B  20 ml.C 40 ml.D 60 ml.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- Viết phương trình ion rút gọn

- Bảo toàn năng lượng điện tích


Lời giải đưa ra tiết:

- Áp dụng BTĐT cho dung dịch A:

nK+ + nNa+ = 2nSO4 2- + 2nCO3 2-

=> 0,3 + 0,25 = 2.0,25 + 2nCO3 2-

=> nCO3 2- = 0,025 mol

- Dẫn khoan thai HCl vào dung dịch A cho tới khi lượng khí thoát ra lớn nhất thì ngừng:

H+ + CO32- → HCO3-

0,025 ← 0,025 → 0,025

H+ + HCO3- → H2O + CO2

0,025 ← 0,025

Vậy nHCl = 0,025 + 0,025 = 0,05 mol

=> V dd HCl = n : cm = 0,05 : 1 = 0,05 lít = 50 ml

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 24 : mang đến dung dịch A chứa những ion Mg2+, NH4+, SO42-, Cl-. Phân tách dung dịch A thành nhị phần bằng nhau. Phần (1) tính năng với dung dịch NaOH dư, nấu nóng thu được 0,58 gam kết tủa cùng 0,672 lít khí (đktc). Phần (2) tính năng với hỗn hợp BaCl2 dư, chiếm được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng của các chất tan trong mỗi phần của hỗn hợp A là m gam. Quý giá của m là

A 11,6.B 6,11.C 6,55.D 3,055.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- giám sát và đo lường theo phương trình ion thu gọn

- Bảo toàn năng lượng điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải bỏ ra tiết:

Phần 1:

nMg(OH)2 = 0,58/58 = 0,01 mol

nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 ↓

0,01 ← 0,01

NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O

0,03 ← 0,03

Phần 2:

nBaSO4 = 4,66/233 = 0,02 mol

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

0,02 ← 0,02

Trong một dd luôn luôn trung hòa về điện nên:

2nMg2+ + nNH4+ = 2nSO42- + nCl-

→ 2.0,01 + 0,03 = 2.0,02 + nCl-

→ nCl- = 0,01

Khối lượng chất tan trong mỗi phần là: m = 0,01.24 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,01.35,5 = 3,055 gam

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 25 : dung dịch Y chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch thành 2 phần bởi nhau.

- Phần 1: Cho chức năng với lượng dư hỗn hợp NaOH. Sau đó, đun cho nóng dung dịch chiếm được 0,672 lít khí (đktc) và 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: Cho công dụng với dung dịch Ba(NO3)2 chiếm được 4,66 gam kết tủa.

Tính tổng cân nặng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp Y.

A 3,73 gam.B 7,04 gam.C 7,46 gam.D 3,52 gam.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Viết phương trình ion rút gọn

- Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng


Lời giải bỏ ra tiết:

Phần 1:

nFe(OH)3 = 1,07/107 = 0,01 mol

nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 ↓

0,01 ← 0,01

NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O

0,03 ← 0,03

Phần 2:

nBaSO4 = 4,66/233 = 0,02 mol

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

0,02 ← 0,02

Trong một dd luôn trung hòa về năng lượng điện nên:

3nFe3+ + nNH4+ = 2nSO42- + nCl-

→ 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 + nCl-

→ nCl- = 0,02

Tổng cân nặng chất tan lúc cô cạn dd Y: 

2.(56.0,01 + 18.0,03 + 96.0,02 + 35,5.0,02) = 7,46 gam

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : Trộn hỗn hợp X đựng OH- (0,17 mol), Na+ ( 0,02 mol) và Ba2+ với hỗn hợp Y cất CO32- ( 0,03 mol), Na+ (0,1 mol) cùng HCO3- thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A 14,775. B  7,880.C 5,910. D 13,790.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

+Bảo toàn điện tích để tìm kiếm được nBa2+; nHCO3-

+ Viết phương trình ion rút gọn khi trộn dd X với Y, giám sát theo chất phản ứng hết:

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓


Lời giải đưa ra tiết:

Bảo toàn năng lượng điện với dd X ta có:

0,17. 1 = 0,02.1 + 2nBa2+

=> nBa2+ = 0,075 (mol)

Bảo toàn năng lượng điện với dd Y ta có:

2.0,03 + 1.nHCO3- = 0,1.1

=> nHCO3- = 0,04 (mol)

Trộn dd X với Y xẩy ra phản ứng:

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

0,04 →0,04 → 0,04 (mol)

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓

0,07 ←( 0,03+ 0,04) → 0,07 (mol)

=> m↓ = mBaCO3 = 0,07.197= 13,79 (g)

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : Một hỗn hợp A cất 0,01 mol K+, 0,02 mol HCO3-, 0,02 mol Mg2+ với x mol SO42-. Cân nặng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch là

A 3,53 gam. B 3,51 gam. C 2,91 gam. D 2,07 gam.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

BTĐT ta có: 1.nK+ + 2.nMg2+ = 1.nHCO3- + 2.nSO42- → nSO42- = ?

Khi cô cạn dd A xẩy ra phản ứng:

2HCO3- (uildrel t^0 overlongrightarrow )CO32- + CO2 + H2O

Xác định được dd thu được bao gồm chứa đều ion như thế nào vào bao nhiêu mol → từ đó tính được khối lượng


Lời giải đưa ra tiết:

BTĐT ta có: 1.nK+ + 2.nMg2+ = 1.nHCO3- + 2.nSO42-

→ 1.0,01 + 2.0,02 = 0,02.1 + 2.x

→ x = 0,015 (mol)

Khi cô cạn dd A xẩy ra phản ứng:

2HCO3- (uildrel t^0 overlongrightarrow )CO32- + CO2 + H2O

0,02 → 0,01 (mol)

Vậy dd nhận được chứa: Mg2+ dư: 0,02 (mol); K+: 0,01 (mol); SO42-: 0,015 (mol); CO32-: 0,01 (mol)

cô cạn nhận được mmuối = mMg2+ + mK+ + mSO42- + mCO32- = 0,02.24 + 0,01.39 + 0,015.96 + 0,01.60 = 2,91 (g)

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 28 : bao gồm 2 dung dịch cất 2 cation cùng 2 anion ko trùng nhau trong số ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một trong các 2 dung dịch trên chứa những ion nào bên dưới đây?

A K+, Mg2+, SO42-, Cl-B K+, NH4+, CO32-, Cl-C NH4+, H+, NO3-, SO42- D Mg2+, H+, SO42-, Cl-

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Để hỗn hợp tồn trên thì những ion không phản ứng với nhau và định cách thức bảo toàn điện tích được thỏa mãn.


Lời giải chi tiết:

Để hỗn hợp tồn trên thì các ion không phản ứng với nhau và định nguyên tắc bảo toàn điện tích được thỏa mãn.

- Xét giải đáp A: tổng cộng mol năng lượng điện dương không bằng tổng số mol điện tích âm yêu cầu không tồn tại hỗn hợp này.

- Xét giải đáp B: dung dịch tồn tại vì các ion ko phản ứng cùng với nhau cùng định cách thức bảo toàn năng lượng điện được thỏa mãn.

- Xét đáp án C: toàn bô mol năng lượng điện dương không bởi tổng số mol điện tích âm cần không tồn tại hỗn hợp này.

- Xét đáp án D: toàn bô mol điện tích dương không bởi tổng số mol năng lượng điện âm bắt buộc không tồn tại dung dịch này.

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 29 : dung dịch X chứa các cation tất cả Mg2+, Ba2+, Ca2+ và những anion gồm Cl- với NO3-. Thêm thảnh thơi 250 ml dung dịch Na2CO3 1M vào hỗn hợp X thì chiếm được lượng kết tủa phệ nhất. Tổng thể mol các anion bao gồm trong hỗn hợp X là:

A 1,0.B 0,25.C 0,75.D 0,5.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Viết những PTHH xẩy ra và áp dụng định nguyên tắc bảo toàn năng lượng điện tích để tìm tổng cộng mol những anion vào X.


Lời giải đưa ra tiết:

Mg2+ + CO32- → MgCO3

Ba2+ + CO32- → BaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3

Ta có: nMg2+ + nBa2+ + nCa2+ = nCO3 2- = nNa2CO3= 0,25 mol

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn năng lượng điện với dung dịch X ta có: 2. (nMg2+ + nBa2+ + nCa2+)= nCl- + nNO3-

→ nCl- + nNO3- = 0,5 mol

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : hỗn hợp X chứa những ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl-. Trong đó, số mol của ion Cl- là 0,1 mol. Phân tách X thành hai phần bởi nhau. Phần 1 đến phản ứng với hỗn hợp NaOH (dư), nhận được 2 gam kết tủa.Phần 2 mang đến phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư) thu được 3 gam kết tủa. Phương diện khác, nếu đung nóng đến cạn dung dịch X thì nhận được m gam kết chất rắn khan. Giá trị của m là

A 9,21. B 9,26. C 8,79. D 7,47.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Viết pt ion rút gọn gàng các quá trình xảy ra

Sử dụng bảo toàn năng lượng điện với các chất trong dd X


Lời giải chi tiết:

Đặt trong 1/2 dd X (left{ eginarraylCa^2 + :a(mol))\Na^ + :b,(mol)\HCO_3^ - :c,,(mol)\Cl^ - :0,05,(mol)endarray ight.)

Xét dd X + NaOH dư nhận được 2 gam kết tủa, còn lúc pư cùng với dd Ca(OH)2 dư mang lại 3 gam kết tủa

→ chứng tỏ lượng kết tủa 2 gam tính theo số mol của Ca2+ ban đầu.

Lượng kết tủa 3g tính theo số mol của HCO3-

HCO3-  + OH- → CO32- + H2O

CO32- + Ca2+ → CaCO3↓

nCaCO3 = 2 : 100 = 0,02 (mol) → nCa2+ bđ = n­CaCO3 = 0,02 (mol) → a = 0,02

nCaCO3 = 3 : 100 = 0,03 (mol) → nHCO3- bđ = nCaCO3 = 0,03 (mol) → b = 0,03

Bảo toàn năng lượng điện với các chất trong dd X ta có:

(eginarrayl2n_Ca^2 + + 1.n_Na^ + = 1.n_HCO_3^ - + 1.n_Cl^ - \ o 2.0,02 + b = 1.0,03 + 1.0,05\ o b = 0,04,(mol)endarray)

Đun sôi 50% dd X bao gồm phản ứng:

2HCO3-  → CO32- + CO2↑ + H2O

0,03 → 0,015 (mol)

Rắn nhận được chứa các ion là: Ca2+: 0,02 (mol); Na+: 0,04 (mol); CO32-:0,015 (mol); Cl-: 0,05 (mol)