811 là tài khoản gì

      52
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn giải pháp hạch toán những khoản ngân sách khác - thông tin tài khoản 811, biện pháp hạch toán nhượng buôn bán thanh lý TSCĐ, hạch toán tiền phạt phạm luật hợp đồng gớm tế, phạm luật hành chủ yếu theo Thông tư 200 cùng 133.

Bạn đang xem: 811 là tài khoản gì

1.Tài khoản 811 - giá thành khác

- bội phản ánh phần đa khoản chi phí phát sinh do các sự khiếu nại hay các nghiệp vụ hiếm hoi với vận động thông thường xuyên của doanh nghiệp. Ngân sách chi tiêu khác của doanh nghiệp hoàn toàn có thể gồm:

- chi phí thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ (gồm cả giá cả đấu thầu chuyển động thanh lý). Số tiền thu từ buôn bán hồ sơ thầu vận động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm túi tiền thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ;

- Chênh lệch giữa giá chỉ trị phải chăng tài sản được chia từ BCC nhỏ tuổi hơn giá thành đầu tư xây dựng gia tài đồng kiểm soát;

- giá trị còn sót lại của TSCĐ bị phá dỡ;

- giá chỉ trị còn sót lại của TSCĐ thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ (nếu có);

- Chênh lệch lỗ do nhận xét lại vật tư, sản phẩm hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào doanh nghiệp liên doanh, link và đầu tư chi tiêu khác;

- chi phí phạt buộc phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm luật hành chính;

- các khoản ngân sách khác.

CHÚ Ý: những khoản giá thành không được đánh giá là ngân sách được trừ theo hiện tượng của chế độ thuế TNDN cơ mà có không hề thiếu hóa đối chọi chứng từ và đã hạch toán đúng theo chế độ kế toán thì không được ghi giảm ngân sách kế toán mà lại chỉ kiểm soát và điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để triển khai tăng số thuế TNDN yêu cầu nộp.

Sơ vật dụng chữ T hạch toán tài khoản 811

*

2.Kết cấu cùng nội dung tài khoản 811

Bên Nợ

Bên Có

-Các khoản giá thành khác phạt sinh.

-Cuối kỳ, kết chuyển cục bộ các khoản giá cả khác gây ra trong kỳ vào thông tin tài khoản 911 “Xác định hiệu quả kinh doanh”.

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.

3. Giải pháp hạch toán những khoản túi tiền khác 1 số ít nghiệp vụ:

1.Hạchnhượng bán, thanh lý TSCĐ:

- Ghi nhận thu nhập khác vày nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

có TK 711 - các khoản thu nhập khác

gồm TK 3331 - Thuế GTGT bắt buộc nộp (33311) (nếu có).

Xem thêm: Nhà Cung Cấp Phôi In Chuyển Nhiệt Các Loại, In Chuyển Nhiệt Minh Hào

- Ghi sút TSCĐđã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - giá thành khác (giá trị còn lại)

tất cả TK 211, 213 – Tài sản cố định và thắt chặt (nguyên giá)

- Ghi dìm các túi tiền phát sinh cho chuyển động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 - túi tiền khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141,...

- Ghi dìm khoản thu từ buôn bán hồ sơ thầu tương quan đến vận động thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138...

bao gồm TK 811 - chi tiêu khác.

2.Hạch toán những khoản chi phí bị phân phát do phạm luật hợp đồng khiếp tế, phạt vi phạm luật hành chính, ghi:

Nợ TK 811 - giá cả khác

Có những TK 111, 112

tất cả TK 333 - Thuế và các khoản yêu cầu nộp nhà nước (3339)

gồm TK 338 - đề nghị trả, bắt buộc nộp khác.

3.Cuối kỳ kế toán, kết đưa toàn bộ chi phí khác tạo ra trong kỳ để xác định tác dụng kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh

gồm TK 811 - giá thành khác.

Kế toán Thiên Ưng Chúc là một trong những địa chỉ học tập kế toán thực hành thực tế rất tốt tại Hà Nội.